ഹോം » വീഡിയോ

'COVID-19 പടരാതെ നോക്കുക എന്നുളത് സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്':കളക്ടർ P B നൂഹ്

Corona21:26 PM March 18, 2020

'COVID-19 പടരാതെ നോക്കുക എന്നുളത് സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്':കളക്ടർ P B നൂഹ്

News18 Malayalam

'COVID-19 പടരാതെ നോക്കുക എന്നുളത് സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്':കളക്ടർ P B നൂഹ്

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV