സിപിഎം എന്തിനാണ് ജാതി ചോദിക്കുന്നത്?

Videos13:55 PM June 15, 2019

ജാതിയും മതവും നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ഗുരുതരമാണ് അംഗത്വ ഫോമിലെ വാചകങ്ങള്‍ എന്നാണ് സിഒടി നസീര്‍ പറയുന്നത്.

webtech_news18

ജാതിയും മതവും നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ഗുരുതരമാണ് അംഗത്വ ഫോമിലെ വാചകങ്ങള്‍ എന്നാണ് സിഒടി നസീര്‍ പറയുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories