നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » AMERICANS ARE DISCOVERING HOW INDIANS CLEAN UP AS CORONAVIRUS PANIC CAUSES TOILET PAPER CRISIS

    ടോയ്‌ലറ്റ് പേപ്പറിന് ക്ഷാമം; ശുചിയാക്കലിലെ 'ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ' മനസ്സിലാക്കി അമേരിക്കക്കാർ

    Americans are Discovering How Indians Clean Up as Coronavirus Panic Causes Toilet Paper Crisis | ടോയ്‌ലറ്റ് പേപ്പർ ലഭ്യമല്ലാതായി വന്നാൽ അമേരിക്കക്കാർ ഇന്ത്യൻ രീതിയിലേക്കോ?

    )}