നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » CORONAVIRUS PANDEMIC HERE IS A LOOK AT THE 10 MOST AFFECTED COUNTRIES WITH HIGHEST NUMBER OF COVID 19 CASES

    Coronavirus pandemic | ലോകത്ത് കോവിഡ് ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ച 10 രാജ്യങ്ങൾ

    ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ മുൻനിരയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയും. ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ച രാജ്യം യുഎസ്എയാണ്

    )}