നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » MEALS FOR JUST 20 RUPEES IN THE LOCKDOWN PERIOD TV SSN

    COVID 19 | ലോക്ക് ഡൗൺ ആണെങ്കിലും ആലപ്പുഴക്കാർ വിശന്നിരിക്കേണ്ട; 20 രൂപയ്ക്ക് വയറു നിറച്ചുണ്ണാം

    10 ശതമാനം ഊണുകൾ സൗജന്യമായി അഗതികൾക്കാണ് നൽകുക. അടിയന്തര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് 360 കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി കുടുംബശ്രീ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട്: ശരണ്യ സ്നേഹജൻ

    )}