നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » TROUBLE FOR CHINA AGAIN THE COUNTRY SEES RISE IN VIRUS CASES OF PEOPLE WITHOUT SYMPTOMS

    Covid 19 | ചൈനയിൽ വീണ്ടും രോഗഭീതി; ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന കേസുകൾ കൂടുന്നു

    Covid 19 | ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവരിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് പുതിയ തലവേദനയായി മാറുന്നുണ്ട്.