നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES MOHANLAL REVEALS WHY HE WAS GIVEN THIS NAME BY HIS UNCLE

    ആദ്യം ഇടാനിരുന്ന പേര് മാറ്റി; മോഹൻലാലിന് മോഹിപ്പിക്കുന്ന പേര് നൽകിയത് അമ്മാവൻ

    Mohanlal reveals why he was given this name by his uncle | ജാതിപ്പേര് ചേർക്കാതെ വേണമെന്ന് അച്ഛൻ; മനോഹരമായ പേര് തന്നെയായിക്കോട്ടെ എന്ന് അമ്മാവൻ

    )}