നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES SWARA BHASKER SUPPORTS RHEA CHAKRABORTY

    'ക്രൂരമായ മാധ്യമ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നു'; റിയ ചക്രബർത്തിക്ക് പിന്തുണയുമായി സ്വര ഭാസ്കർ

    ക്രൂരമായ മാധ്യമ വിചാരണയ്ക്കാണ് റിയ വിധേയയാകുന്നതെന്ന് സ്വര തുറന്നടിച്ചു.