നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india-china » NEWS18 PUBLIC SENTIMETER ON CHINA 91 PERCENT INDIANS WILLING TO BOYCOTT CHINESE GOODS

    News18 Public Sentimeter on China: ചൈനീസ് ഉത്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തയാറെന്ന് 91% ഇന്ത്യക്കാരും

    News18 Public Sentimeter on China: ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലെ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈനക്കെ തിരെയുള്ള വികാരം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ ജനത. ഇതിനകം തന്നെ സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്കിങ് സൈറ്റുകളിൽ ചൈനീസ് സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്, ചൈനയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നതിൽ നെറ്റ് വർക് 18 സർവേ നടത്തിയത്. സർവേഫലം ഇതാണ്. മലയാളം ഉൾപ്പെടെ 13 ഭാഷക്കാർക്കിടയിൽ നടത്തിയ സർവേയുടെ ഫലമാണ് പുറത്തുവിടുന്നത്. 

    )}