നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » TAMIL NADU CHANGED THEIR 1018 PLACES NAMES EDIT

    ഒരു തടവെയല്ല ആയിരം തടവൈ; കോയമ്പുത്തൂർ മുതൽ മതുരൈ വരെ; 1018 സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റി തമിഴ്നാട്

    സംസ്ഥാനത്തെ ആയിരത്തോളം സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. സ്ഥലങ്ങളുടെ തമിഴ് ഉച്ചാരണം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തിൽ മാറ്റംവരുത്തിയാണ് പേരുമാറ്റൽ.

    )}