നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » IN MALAPPURAM MORE PEOPLE WILLING TO DONATE PLASMA NJ TV

    പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ പേർ; കോവിഡിനെതിരായ മലപ്പുറത്തെ സഹകരണ പോരാട്ടം

    കോവിഡിനെ മലപ്പുറം  നേരിടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരുമ കൊണ്ടും സാഹോദര്യം കൊണ്ടും പരസ്പര സ്നേഹം കൊണ്ടും.

    )}