നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » SABARIMALA SUPREME COURT AGAINST PANDALAM ROYAL FAMILY

    'പന്തളം രാജകുടുംബത്തിന് എന്തവകാശം? തിരുവാഭരണം സർക്കാരിന് ഏറ്റെടുത്തു കൂടെ': സുപ്രീംകോടതി

    ആഭരണം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചതല്ലേ, സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഭരണത്തിൽ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിന് എന്തവകാശമെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു.