നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH IN LOCKDOWN PERIOD ZOOM BECOMES MOST DOWNLOADED ANDROID APP IN INDIA

    വാട്സാപ്പും ടിക് ടോക്കുമല്ല, ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ആപ്പ്

    ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ എല്ലാവരും വീട്ടിനുള്ളിലാണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ ഏറ്റവും അധികം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് വാട്സാപ്പും ടിക് ടോക്കും ആണെന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ തെറ്റി.