നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH JIO GLASS IS THE LATEST MIXED REALITY GIZMO FROM RELIANCE JIO IT IS DESIGNED FOR 3D CLASSROOMS

    Jio Glass | ഇതാ വരുന്നു ജിയോ ഗ്ലാസ്; വീഡിയോ കോളിംഗ്, 3ഡി ക്ലാസ് റൂം എന്നിവ സാധ്യമാകും

    നിലവിൽ 25 ആപ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ട്, ഇതു മികച്ച റിയാലിറ്റി വീഡിയോ മീറ്റിംഗുകൾ അനുവദിക്കുന്നു