നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » WHAT DOES ANUSHKA SHARMA VIRAT KOHLI DAUGHTER VAMIKA MEAN

    എന്താണ് വാമികയുടെ അർത്ഥം; അറിയാം, താരങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പേരുകളുടെ അർത്ഥം

    വാമിക എന്നാണ് വിരുഷ്ക എന്ന് ആരാധകർ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന താരദമ്പതികളുടെ മകളുടെ പേര്.