നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » WOMAN TRYING TO BE LIKE BARBIE DOLL SINCE AGE 18

    18 വയസ്സ് മുതൽ ശസ്ത്രക്രിയ; ബാർബി പാവയെപ്പോലെയാവാൻ യുവതിയുടെ ശ്രമം

    പലതവണ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയയായ യുവതിയെ പണ്ടത്തെ രൂപവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ തിരിച്ചറിയാനേ കഴിയില്ല

    )}