നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » KERALA MAKES WEARING OF FACE MASK MANDATORY N

    മാസ്ക് ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിഴ; എന്തൊക്കെ ധരിക്കാം? എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം? അറിയാൻ 15 കാര്യങ്ങൾ

    മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കാൻ മറക്കരുത്

    )}