നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » KARAN PATELS WIFE ANKITA OPENS UP ON MISCARRIAGE

    ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം പോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; ജീവിതത്തിലെ ആ ഘട്ടം മറികടന്നതിനെപ്പറ്റി താരപത്നി

    കുഞ്ഞിനെ നഷ്‌ടപ്പെട്ട മാനസിക വിഷമത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോഴും താരകുടുംബത്തോടുള്ള ട്രോൾ ആക്രമണം സഹിക്കാവുന്നതിലേറെയായിരുന്നെന്നു താരപത്നി