നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » RAMESH PISHARODY NARRATES THE ERA OF HAND ME DOWNS AND THE TALE OF HIS LUNCHBOX

    Ramesh Pisharody | തന്നേക്കാൾ പ്രായത്തിൽ മൂത്ത ചോറ്റുപാത്രവുമായി സ്ക്കൂളിൽ പോയ പിഷാരടി

    Ramesh Pisharody narrates the era of hand-me-downs and the tale of his lunchbox | പുത്തൻ ചോറ്റുപാത്രം സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയവർ കേൾക്കണം, പിഷാരടിയുടെ കഥ