നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SALON THAT SERVED PRIYANKA CHOPRA FINED N

    പ്രിയങ്ക ചോപ്ര സന്ദർശിച്ച സലൂണിന് പിഴ ചുമത്തി; കാരണമുണ്ട്

    Salon that served Priyanka Chopra fined | തലമുടി കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു സന്ദർശനം

    )}