നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » TROLLS LAUDING AHAANA KRISHNAS RESPONSE TO CYBER BULLIES

    അന്ന് അഹാനയെ ട്രോളി; ഇന്ന് ട്രോളിലൂടെ അഹാനയ്ക്ക് അഭിനന്ദനം

    Trolls lauding Ahaana Krishna's response to cyber bullies | അഹാനയുടെ വീഡിയോയിലെ മീമുകൾ ചേർത്തുവച്ച്‌ അഹാനക്കുള്ള അഭിനന്ദനമായും അല്ലാതെയും ട്രോളുകൾ സജീവമാണ്

    )}