നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » CHENNAI REMAINS SHUT AS TAMIL NADU GOVT ANNOUNCES RELAXATION IN NON CONTAINMENT ZONES

    ലോക്ക്ഡൗൺ 3.0| ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടുന്ന ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അടഞ്ഞു തന്നെ; നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത മേഖലകൾക്ക് ഇളവുകൾ

    എന്നാൽ 200 ലധികം നിയന്ത്രണ മേഖലകളുള്ള ചെന്നൈ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രത്യേക നിയമത്തിനു കീഴിലായിരിക്കും.

    )}