നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » COVID 19 HC GRANTS ONE MONTH BAIL FOR TRIAL PRISONERS

    കോവിഡ് 19: വിചാരണ തടവുകാർക്ക് ഒരു മാസത്തെ ജാമ്യം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി

    പരമാവധി ഏഴു വർഷത്തിൽ താഴെ തടവു ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.