നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » POST GRADUATE STUDENT SREEDEVI CLIMBS COCONUT TREE SS TV

    'എന്തേ പെൺകുട്ടികൾ തെങ്ങ് കയറിയാൽ?' ചോദിക്കുന്നത് ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ള ശ്രീദേവി

    കുടുംബത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറികടക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഒന്നും അസാധ്യം അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കൂടിയാണ് ശ്രീദേവി തെങ്ങുകൾ കീഴടക്കുന്നത് (റിപ്പോർട്ട്: അനുമോദ് സി.വി)