നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » TOURIST STRANTED IN LOCK DOWN SEND BACK TO THEIR COUNTRIES TV VVG

    ലോക്ക് ഡൗൺ: കേരളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ വിദേശികളെ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു

    കേരളം  സുരക്ഷിതമാണെന്ന്  കരുതി നാട്ടിലേക്ക്  മടങ്ങാത്ത ധാരാളം വിദേശികൾ ഇനിയും  സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്

    )}