നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » FOODIES PARADISE GROUP CHALLENGE TV SRA

    'ഹാർട്ടറ്റാക്കല്ല' ഇത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കൊണ്ടുള്ള 'ആർട്ട് അറ്റാക്ക്'

    ഫുഡ്ഡീസ് പാരഡൈസിന്റെ മൂന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇത്തരമൊരു ചലഞ്ച് മുന്നോട്ടുവച്ചത്. സംഗതി കളറായി. ഗ്രൂപ്പിന്റെ വാളിൽ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളാൽ ഒരുക്കിയ ചിത്രങ്ങളും ശിൽപങ്ങളും നിറഞ്ഞു.... (റിപ്പോർട്ട്- സുർജിത് അയ്യപ്പത്ത്)

    )}