നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » RAMAYANAM RAMAYANA MASAM MIRACULOUS RAMAYANA LAMP 35 SCULPTURS IN SINGLE LAMP GG TV

    Ramayana Masam 2020| ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം പ്രമേയമാക്കി 35 രൂപങ്ങള്‍ ഒറ്റവിളക്കിൽ; അദ്ഭുതമായി രാമായണ വിളക്ക്

    കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന്റെ വിളക്കുപരമ്പരയിലേക്ക് രാമായണ വിളക്കിനെ കൊണ്ടുവന്നത് കുഞ്ഞിമംഗലം നാരായണനാണ്.

    )}