നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » AUTO CHINA UNVEILS 600 KPH HIGH SPEED MAGLEV TRAIN

    മണിക്കൂറിൽ 600 കി. മീ. വേഗം; കരയിലോടുന്ന ഏറ്റവുംവേഗമേറിയ വാഹനം; മാഗ്ലേവ് ട്രെയിൻ ചൈന പുറത്തിറക്കി

    തീവണ്ടിയും പാളവും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാത്ത രീതിയിൽ, വൈദ്യുത-കാന്തിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം.

    )}