നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » VODAFONE IDEA IS NOW VI NEW UNIFIED BRAND TO FOCUS ON ENHANCING DIGITAL EXPERIENCE

    Vi | വൊഡാഫോൺ-ഐഡിയ ഇനി വിഐ; ടെലികോം മേഖലയിൽ കരുത്ത് കാട്ടാൻ പുതിയ ബ്രാൻഡ്

    ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ ഒരുക്കാനും ഡിജിറ്റൽ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും കമ്പനിക്ക് വിപുലമായ ശൃംഖലയുണ്ടെന്ന് വിഐ

    )}