നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » photos » HOW THE DIVORCE BETWEEN BILL AND MELINDA GATES AFFECTS THEIR FOUNDATION

    Bill Gates & Melinda ബിൽ ഗേറ്റ്സ് മെലിൻഡയുമായി പിരിഞ്ഞത്ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

    നിരവധി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംഘടന നടത്തി വരുന്നത്‌

    )}