നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » sports » SACHIN TENDULKAR REVEALS A HOTEL STAFF HELPED HIM CORRECT HIS BATTING TECHNIQUE

    ബാറ്റിങ് ടെക്നിക്ക് മെച്ചപ്പെടാൻ സഹായിച്ചത് ഹോട്ടൽ സ്റ്റാഫിന്റെ ഉപദേശം; സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ

    തന്റെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഭക്ഷണവുമായി എത്തിയ ജീവനക്കാരൻ നൽകിയ വിലപ്പെട്ട ഉപദേശത്തെ കുറിച്ച്