നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » DO YOU KNOW THE SALARY OF US PRESIDENT

    അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഏറ്റവും ശക്തമായ അധികാര പദവി; ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും അറിയാം

    ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ അധികാര പദവിയാണ് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം. പ്രധാന സാമ്പത്തിക ശക്തിയായ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിന് ലഭിക്കുന്ന പരിഗണന വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

    )}