നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » ASWATHY SREEKANTH ANSWERS AN INSTAGRAM QUESTION IN A FUNNY WAY

    Aswathy Sreekanth | മൂന്നാമതും ഒരു മകൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പേര് നൽകും? ചോദ്യത്തെ രസകരമായി നേരിട്ട് അശ്വതി ശ്രീകാന്ത്

    Aswathy Sreekanth answers an Instagram question in a funny way | സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയർന്ന ചോദ്യത്തിന് അശ്വതി ശ്രീകാന്തിന്റെ രസകരമായ മറുപടി

    )}