നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » DRONE TO MONITOR NUDE AND TOPLESS SUNBATHERS AT BEACH

    നഗ്നരായോ മേൽവസ്ത്രമില്ലാതെയോ ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങുന്നവർ ജാഗ്രതൈ! ഡ്രോൺ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്

    Drone to monitor nude and topless sunbathers at beach | ഇതിനോടകം തന്നെ തങ്ങളുടെ നഗ്നത ഡ്രോൺ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞതിൽ ചിലർക്ക് നീരസമുണ്ട്

    )}