നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » FARMER WILLS HALF OF HIS PROPERTY TO DOG

    മക്കളുടെ സ്വഭാവം ശരിയല്ല; കർഷകൻ വളർത്തുനായയ്ക്ക് ഒമ്പത് ഏക്കർ ഇഷ്ടദാനം ചെയ്തു

    ആറ് മക്കളാണ് 50 വയസുള്ള കർഷകനുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവർക്കാർക്കും നൽകാതെ സ്വത്തിന്റെ പാതി തന്റെ വളർത്തുനായയ്ക്ക് എഴുതിവയ്ക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്.

    )}