നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » career » RAILWAY RECRUITMENT 2021 KONKAN RAILWAY INVITING APPLICATIONS FOR TECHNICAL ASSISTANT POSTS TRANSPG

    Railway Recruitment 2021: കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിൽ ഒഴിവുകൾ; വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ സെപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ

    സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (സിവിൽ) തസ്തികയിൽ 7 ഒഴിവും ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് സിവിൽ തസ്തികയിൽ 7 ഒഴിവുമുണ്ട്.

    )}