നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » PFIZER COVID VACCINE APPROVED FOR USE NEXT WEEK IN UK

    Pfizer Covid Vaccine| ഫൈസർ കോവിഡ് വാക്സിന് ബ്രിട്ടനിൽ അനുമതി; വിതരണം അടുത്ത ആഴ്ചമുതൽ

    ഫൈസർ കോവിഡ് വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന ആദ്യ രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടൻ.