നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » RISKS TAKEN HAVE PAID OFF SERUM INSTITUTE READY TO SELL OXFORD VACCINE FOR RS 200 TO GOVT RS 1000 TO PUBLIC

    Covid Vaccine| 'ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്സിൻ സർക്കാരിന് നൽകുന്നത് 200 രൂപയ്ക്ക്; പൊതുജനങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപയ്ക്ക്': സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

    സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഒരു മിനിറ്റിൽ വാക്സിന്‍റെ 5000 ഡോസുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും

    )}