നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » VIJAY DEVARAKONDA URGES PEOPLE TO DONATE PLASMA

    Vijay Devarakonda |'അവർ ദൈവത്തിന് തുല്യർ'; പ്ലാസ്മ ചികിത്സയ്ക്ക് സന്നദ്ധരായവരെ ആദരിച്ച് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട

    വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ പ്ലാസ്മ ചികിത്സ മാത്രമാണ് കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ഏകമാർഗമെന്ന് താരം

    )}