നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » EXCISE RAID IN THRISSUR 1700 LITERS SPIRIT CAPTURED GG TV

    തൃശൂരിൽ വീണ്ടും വൻ സ്പിരിറ്റുവേട്ട ; വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച 1700 ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റ് പിടികൂടി

    വലിയ വീട് വാടകക്കെടുത്തു കുടുംബമായി താമസിക്കുന്നതായി വരുത്തിയാണ് ഇടപാട്.