നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » A VILLAGE IN MAHARASHTRA PAYS TRIBUTE TO IRRFANKHAN BY NAMING LOCALITY AFTER HIM

    'ഒരു നായകന്റെ ദേശം': ഇർഫാൻഖാന് ആദരവുമായി ഒരു ഗ്രാമം

    ഇർഫാൻ ഗ്രാമീണരുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ പല അവസരങ്ങളിലും അവരുടെ സഹായത്തിനായി എത്തുകയും ചെ്തിരുന്നു.

    )}