നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ACTRESS ANUPAMA PARAMESWARAN REVEALS ABOUT THE REASON FOR STAY AWAY FROM MALAYALAM FILMS

    Anupama Parameswaran| മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള കാരണം തുറന്നു പറഞ്ഞ് അനുപമ പരമേശ്വരൻ

    കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അനുപമ വേഷമിട്ടത് വളരെ കുറച്ച് മലയാള ചിത്രങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള കാരണം അനുപമ പറഞ്ഞത്.

    )}