നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ALL ABOUT THE REVEALING SCENES IN PUSHPA MOVIE STARRING ALLU ARJUN AND FAHADH FAASIL

    Pushpa | ആ രംഗത്തിൽ അവർ നഗ്നരായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നു; അല്ലു - ഫഹദ് ചിത്രം 'പുഷ്പ'യിൽ സംഭവിച്ചതെന്ത്?

    'പുഷ്പ' സിനിമയിൽ ആ രംഗത്തിൽ അവർ രണ്ടും നഗ്നരായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നു. കാരണവുമായി സംവിധായകൻ

    )}