നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » UTTARAKHAND GLACIER BURST WHAT IS NANDA DEVI GLACIER GH

    ഉത്തരാഖണ്ഡ് മഞ്ഞുമല ദുരന്തം: നന്ദാദേവി ഗ്ലേസിയറിനെ കുറിച്ചറിയേണ്ടതെല്ലാം

    രാജ്യത്തെ രണ്ടാമെത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതമായി നന്ദാ ദേവി കുന്നിന് മുകളിലാണ് നന്ദാ ദേവി മഞ്ഞു മല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാഞ്ച൯ ജംഗയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റഴും വലിയ പർവ്വതം

    )}