നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » LOCAL ELECTIONS OPPORTUNITY TO ADD NAMES WHO ARE NOT INCLUDED IN THE VOTERS LIST

    Local Body Elections | തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് 27 മുതൽ 31 വരെ പേര് ചേർക്കാൻ അവസരം

    വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും പേരുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഉൾക്കുറിപ്പുകൾ തിരുത്തുന്നതിനുമുളള അപേക്ഷകളും 27 മുതൽ സമർപ്പിക്കാം.

    )}