നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » BIZARRE NEW YEAR TRADITIONS AROUND THE WORLD

    കടും നിറങ്ങളിലുള്ള അടിവസ്ത്രം ധരിക്കുക, ശവപ്പറമ്പിൽ കിടുന്നുറങ്ങുക; പുതുവത്സരത്തിലെ രസകരമായ ആചാരങ്ങൾ

    പുതുവത്സരം വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളേയും അവിടങ്ങളിലെ ആഘോഷങ്ങളേയും പരിചയപ്പെടാം.

    )}