നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » HEALTH WHICH TIME IS BEST FOR DRINKING COFFEE GH

    ഉന്മേഷത്തിന് കാപ്പി നല്ലതാണ്; പക്ഷേ എപ്പോഴും കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ? നല്ല സമയം ഏതാണ്?

    കാപ്പി കുടിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവർ ഇടക്കിടെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാപ്പി കുടിക്കുക എന്ന ശീലത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് നല്ലതാണ്. മണിക്കൂറുകളോളം ഉന്മേഷം പകരാൻ 2 ഔൺസ് കാപ്പി തന്നെ ധാരാളമാണ്.

    )}