നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » WOMEN FAMILY SAYING LOOKS LIKE A MONKEY TO ACTRESS SANAYA IRANI

    'കാണാൻ കുരങ്ങനെ പോലെയെന്ന് കേട്ടു'; ബോഡിഷെയ്മിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സീരിയിൽ നടി

    നിറം കൂടിയത് കാരണം 'വെള്ളപ്പാറ്റ', 'പല്ലി' എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു പലരും കളിയാക്കി വിളിച്ചിരുന്നതെന്നും നടി

    )}