നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH TIKTOK BAN PAKISTAN DECIDED TO BAN TIKTOK

    TIKTOK | പാകിസ്ഥാനിലും ടിക്ടോക്കിന് നിരോധനം; ഉള്ളടക്കം നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് കാരണം

    നിയമവിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കം പൂര്‍ണമായും ഇല്ലാതാക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല എന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ ടിക്ടോക്കിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.