നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » photos » HOW TO RUN GOVERNMENT SERVICES THROUGH CASHLESS TRANSACTIONS

    e-RUPI: സര്‍ക്കാര്‍ സേവനങ്ങള്‍ പണരഹിത ഇടപാടിലൂടെ എങ്ങിനെ നടത്താം

    e-RUPI സേവനത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. ഗുണഭോക്താവിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ മാത്രമാണ് ആവശ്യം.

    )}